För oss på Bokon har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning gälla, GDPR (General Data Protection Regulation). 

Mycket är som det alltid har varit, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför har vi uppdaterat våra användarvillkor och tagit fram en integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Integritetspolicyn kan du läsa här.

Integritetspolicy

Bokon värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med "personuppgifter" avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Bokon behandlar endast personuppgifter för de för de personer som köper våra böcker, de som använder våra tjänster för att lyssna eller läsa digitala böcker, samt de som önskar hjälp med de två föregående.

Bokon är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna, men andra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller dotterbolag kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med Bokon.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss är du ansvarig för att Bokon får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras här på denna sida och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du till exempel köper våra produkter, registrerar dig för nyhetsbrev, via kundundersökningar eller via cookies när du besöker någon av våra webbplatser eller när du använder tjänsterna. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt.

Eftersom vi endast tillhandahåller digitala produkter behöver du aldrig någonsin uppge ditt fullständiga, eller korrekta, namn eller din boendeadress. Bokon kommer heller aldrig fråga dig eller externa källor såsom offentliga register om dessa uppgifter. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera köp av våra produkter, t.ex. ljudböcker eller tjänster (eböcker). Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet. Denna behandling inkluderar även kommunikation gällande ditt köp.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Betal- och kvittouppgifter

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för den tid som krävs av bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.

 

Mitt bibliotek/Mina sidor

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt knto hos Bokon för att till exempel erbjuda dig digitala produkter, kommunicera med dig, besvara förfrågningar från dig, hantera reklamationer, säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade och för att hantera en eventuell tvist.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Betaluppgifter

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan Bokon och dig avseende kontot.

Lagringsperiod: Så länge kontot är aktivt och har en giltig boklicens. Efter 24 månaders inaktivitet avidentifieras kontot från dina personuppgifter.

 

 

Nyhetsbrev

Genom att godkänna nyhetsbrev från Bokon lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen från oss, från våra egna dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig inom de ämnesområden du har valt.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress

Grund för behandlingen är ditt samtycke till att motta nyhetsbrev från Bokon

Lagringsperiod: Till dess att samtycket återkallas. 

 

Kommunikation kring erbjudanden, tävlingar och event

Genom att acceptera erbjudanden och kommunikation från Bokon lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen från oss, från våra egna dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera relevant information och lämna generella och personliga erbjudanden till dig via e-post och olika digitala kanaler. För att lyckas med detta analyserar vi den information som vi samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera olika kunder i olika kundkategorier baserat på bland annat köp- och beteendemönster och interaktioner med Bokon.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Grund för behandlingen kan även vara ditt samtycke till att motta kommunikation, inbjudningar och erbjudanden.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen eller eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt 12 månader.

 

Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetsparters.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-post.

Grund för behandlingen är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor.

Lagringsperiod: Så länge vi har ekonomiska transaktioner med det företag/organisation som du företräder och ytterligare 24 månader. Undantag gäller dock för uppgifter vi måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Hantering av kundserviceärenden

Nödvändig hantering för att kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller övriga kanaler. Även utredning av eventuella klagomål och supportärenden inbegripet teknisk support.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning

Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

Behandlingen kan även vara grundad på våra avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet med dig.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och ytterligare 12 månader för eventuell uppföljning

 

Utveckling/utvärdering/förbättring av våra tjänster, produkter och system

Nödvändig hantering för att förbättra och anpassa våra tjänster, produkter och system i syfte att de ska fortsätta vara moderna, användarvänliga, följa med den tekniska utvecklingen, ha hög säkerhet och för att förbättra service till våra kunder.

Vi vill ge våra kunder möjlighet att påverka vårt utbud och skickar därför ibland ut kundundersökningar, enkäter och förfrågningar som handlar om våra tjänster. Deltagandet är frivilligt och man behöver inte lämna in personuppgifter.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Ålder, kön, bostadsort
 • Köpinformation
 • Korrespondens och feedback
 • Teknisk data
 • Interaktionsdata
 • Finansiell data

Behandlingen är grundad på berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

Rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc. 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Betalningsinformation
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Enligt Sveriges gällande lagar och förordningar på respektive område.  

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. företag, leverantörer och organisationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med Bokons instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Betallösningar

Vi kan lämna betalinformation till kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ingångna avtalet.

Domstol, Motparter, etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare

och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Bokon har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I Bokons tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Bokon. Bokon ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

COOKIES

Bokon kan komma att använda cookies på våra digitala tjänster. Information om hur Bokon använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av gällande cookiesvillkor som du hittar under Användarvillkor

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 • Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

 • Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring

Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

 • Motsätta dig viss behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

 • Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att vända dig till Datainspektionen. Det gör du enklast via deras hemsida: https://www.datainspektionen.se/.

2018-05-24

Kontaktuppgifter:

support@bokon.se 

Bokon AB

105 17 Stockholm

Organisationsnummer: 556896-1659