SFS Register (e-bok) av Björn Forssén
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

SFS Register e-bok

445 kr
(0)
SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess innehåller ett historiskt register över SFS och förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. Registret sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2018:1385, som är senaste ändrings-SFS beträffande skatteförfarandelagen (2011:1244). Författaren har tänkt sig att bokens register ska stimulera akademiker verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattn...
445 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 3 December 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152836
SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess innehåller ett historiskt register över SFS och förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. Registret sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2018:1385, som är senaste ändrings-SFS beträffande skatteförfarandelagen (2011:1244). Författaren har tänkt sig att bokens register ska stimulera akademiker verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattningsförfarandet, men att det givetvis också ska vara till nytta för praktiker, såsom domare och processförare verksamma på skatteområdet samt handläggare inom Skatteverket.   SFS-registret i denna bok omfattar gällande författningar avseende beskattningsförfarandet och upphävda författningar på området. Författningarna anges med deras nummer enligt svensk författningssamling (SFS). Dessutom upptar registret de till respektive SFS-nr hörande förarbetena, med begränsning till Regeringens propositioner och Riksdagsutskottens betänkanden samt, i förekommande fall, EU-rättsakter. Bokens SFS-register omfattar skatteförfarandelagen (2011:1244), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, tullagen (2016:253), de till dem hörande förordningarna, lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och lagar och förordningar som är föregångare till dessa författningar samt förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. och lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. SFS-registret omfattar även förvaltningslagen (2017:900), dess föregångare förvaltningslagen (1986:223), och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Källan till uppgifterna i bokens SFS-register är Regeringskansliets rättsdatabaser (www.regeringen.se). Därmed är SFS-registret tämligen omfattande historiskt sett från 1950-talet till nutid. Beträffande mervärdesskattelagen och tullsystemet omfattar registret inte bara SFS-nr för förfaranderegler, utan även för materiella bestämmelser.   Författaren avslutar med att boken inte är uttömmande, men den ska ge en god historisk ”SFS-överblick” i förevarande hänseenden. Eftersom den är tillräckligt komplicerad, har han under ÖVERSIKT infogat en schematisk, historisk guide till bokens SFS-register.   Info om denna bok och andra böcker om skatterätt från författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com   Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund