Företagande bland unga och betydelsen av egen f
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Företagande bland unga och betydelsen av egen förmögenhet e-bok

Pris Gratis
(0)
Eget sparande är viktigt vid nyföretagande Artikeln ”Eget sparande är betydelsefullt när unga tar steget till företagande” publiceras i Ekonomisk Debatt, nr 2, 2016. Artikeln bygger på en studie, ”Företagande bland unga och betydelsen av egen förmögenhet”, som undersöker vilken betydelse storleken på unga individers förmögenhet har vid övergång till företagande samt för hur framgångsrikt företagandet blir i termer av överlevnad och tillväxt. Entreprenörskap och företagande skapar nya jobb ...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2016
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176116067
Eget sparande är viktigt vid nyföretagande Artikeln ”Eget sparande är betydelsefullt när unga tar steget till företagande” publiceras i Ekonomisk Debatt, nr 2, 2016. Artikeln bygger på en studie, ”Företagande bland unga och betydelsen av egen förmögenhet”, som undersöker vilken betydelse storleken på unga individers förmögenhet har vid övergång till företagande samt för hur framgångsrikt företagandet blir i termer av överlevnad och tillväxt. Entreprenörskap och företagande skapar nya jobb och ekonomisk tillväxt. Andelen företagare i Sverige har dock under en längre tid varit relativt konstant och lägre än i jämförbara länder såsom Storbritannien, Nederländerna och Finland, där företagandet istället har ökat. Även vid jämförelser av förekomsten av snabbväxande företag placerar sig Sverige efter de främsta länderna, med USA i täten. För att förstå hur Sverige kan bli bättre på att stimulera företagande och entreprenörskap behövs en ökad kunskap om varför vissa väljer att bli företagare och vad som avgör hur framgångsrikt detta företagande i sin tur blir. En viktig del av företagandet utgörs av själva etableringen som företagare, som ofta sker i unga år. När företag startas är tillgång till kapital viktigt. Eftersom finansiering via banklån och externa finansiärer kan antas vara begränsad så bör den potentielle företagarens egen förmögenhet vara betydelsefull. Tidigare forskning på främst internationell data pekar på att ett sådant samband finns. Forskningen indikerar även att företagens utveckling är positivt relaterad till förmögenhet. Till detta kan läggas studier som indikerar att tillgången till finansiering i Sverige successivt har försämrats och utgör ett hinder för företagande. Med hjälp av data från SCB:s Entreprenörskapsdatabas studeras i detta fall tre typer av företagande: egen företagare, fåmansaktiebolagsdelägare respektive kombinatör. I analysen undersöks de unga individer i åldersintervallet 16-34 år som övergick till företagande 2005 och deras koppling till förmögenhet. Förmögenhet definieras som tillgångar med avdrag för skulder, och gränsen för att ha en större förmögenhet är satt till 55 000 kr. Vidare studeras även hur företagarnas initiala förmögenhet påverkar företagens överlevnadschanser på ett och tre års sikt samt sannolikheten att företagen blir snabbväxande i termer av antal sysselsatta. Resultaten indikerar att det framför allt är för de som blir fåmansaktiebolagsdelägare som den egna förmögenheten spelar roll. Det skattade sambandet är relativt starkt: sannolikheten att bli fåmansaktiebolagsdelägare är 43 procent högre för individer som har en förmögenhet som överstiger 285 000 kr. Även kombinatörer uppvisar en positiv relation till förmögenhet. Sannolikheten att starta ett företag som överlever verkar också öka med förmögenhetens storlek. Den egna förmögenheten tycks dock inte ha någon betydelse för sannolikheten att ett överlevande företag i sin tur blir snabbväxande. Sverige har internationellt sett höga inkomst- och kapitalskatter som kan antas hämma sparandet. Forskning pekar också på att bristen på kapital för företagare är större i Sverige än i USA, och att bl.a. en sänkning av kapitalinkomstskatten kan vara ett sätt att minska detta problem. En slutsats är därför att en väg att gå för att Sverige ska få fler att ta steget till företagande samt få fler framgångsrika företag skulle vara att göra en översyn av nuvarande skattesystem så att det i högre utsträckning än idag möjliggör att spara ihop till ett eget startkapital och även ökar tillgången på riskkapital.