Immateriella tjänster (e-bok) av Jacob Hesser
Lägg till önskelistan
Jacob Hesser (författare)

Immateriella tjänster e-bok

225 kr
(0)
Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många. Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar? Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats? Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fu...
225 kr
Författare Jacob Hesser (författare)
Utgiven 15 Januari 2010
Genrer Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144066349
Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.
  • Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?
  • Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?
  • Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?
  • Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?
  • Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. 9 § handelsbalken?
Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig till både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal till antalet, är ordnade efter ämne. "Trots sitt begränsade format rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information." Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.