Allt fler får ett fast jobb (e-bok) av Svenskt
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Allt fler får ett fast jobb e-bok

Gratis
(0)
Antalet tillsvidareanställda växer på svensk arbetsmarknad. Jämfört med år 2006 är det i dag nästan 300 000 fler som har ett fast jobb. Under samma tid har antalet tidsbegränsat anställda ökat med ungefär 50 000. Andelen av alla anställda som har en tillsvidareanställning uppgick till 85,1 procent (20–64 år) under 2015, en ökning jämfört med 2014. Inom de branscher och åldersgrupper där det är vanligare med tidsbegränsade anställningar finns det naturliga förklaringar till varför förekomsten...
Gratis
Undertext Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidare anställda
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 2 Januari 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176117583
Antalet tillsvidareanställda växer på svensk arbetsmarknad. Jämfört med år 2006 är det i dag nästan 300 000 fler som har ett fast jobb. Under samma tid har antalet tidsbegränsat anställda ökat med ungefär 50 000. Andelen av alla anställda som har en tillsvidareanställning uppgick till 85,1 procent (20–64 år) under 2015, en ökning jämfört med 2014. Inom de branscher och åldersgrupper där det är vanligare med tidsbegränsade anställningar finns det naturliga förklaringar till varför förekomsten är högre. Jord- och skogsbruk har en arbetsbelastning som av naturliga skäl går upp och ned under året, efterfrågan inom hotell- och restaurangnäringen kan växla från dag till dag beroende på yttre omständigheter och inom universitetsvärlden är samtliga doktorander tidsbegränsat anställda under sin doktorandtid, på grund av direktiven i högskoleförordningen. Dessutom har det under senare år fattats politiska beslut som begränsar möjligheten att tillsvidareanställa personer som saknar relevant examen inom vissa branscher. Det gäller exempelvis inom vården där många kommuner och landsting ställer krav på minst undersköterskeutbildning och inom utbildning där lärarexamen eller förskolelärarexamen ställs som krav för en tillsvidareanställning. De här besluten har fattats i syfte att stärka kvaliteten i välfärden, men får till följd att andelen tidsbegränsat anställda ökar i dessa branscher. Trots detta har alltså inte den totala andelen tidsbegränsat anställda ökat. På en annars tudelad arbetsmarknad med höga lönetrösklar och strikta regelverk blir de tidsbegränsade anställningarna en absolut nödvändighet för att kunna bemanna verksamheterna och samtidigt behålla effektiviteten. De utgör också en räddning för många som söker arbete. Den som är arbetslös har över 20 procents sannolikhet att inom ett kvartal få en tidsbegränsad anställning, att jämföra med fem procents sannolikhet att få en tillsvidareanställning. 10–12 procent av alla med tidsbegränsad anställning går varje kvartal vidare till en tillsvidareanställning. För utrikes födda, som ofta saknar både egna nätverk och erfarenheter av svensk arbetsmarknad, är möjligheten till en tidsbegränsad anställning av stor vikt. Dessutom bidrar de tidsbegränsade anställningarna till den totala mängden arbetade timmar i vår samhällsekonomi. De tillfälliga efterfrågeökningar som finns i många branscher, på grund av väder, större evenemang eller andra yttre omständigheter, kan genom tidsbegränsade anställningar omsättas i jobb. Det skulle inte fungera med hjälp av endast tillsvidareanställningar. Tidsbegränsade anställningar möjliggör fler arbetade timmar vid en given efterfrågan, och bidrar därmed positivt till tillväxt och välfärd. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.